Nawigacja

Tort życia Zagrajmy o sukces Wyjścia Wiślana Szkoła

Projekty

Tort życia

Projekt „Tort życia program dla uczniów I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”

Informujemy o rozpoczęciu od dnia 1 września 2011 r. realizacji projektu pod tytułem: „TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: w Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. M. Kasprzaka 1/3 oraz w Gimnazjum Nr 51 im. B. Prusa przy ul. Jana Olbrachta 48/56.

Wsparciem zostanie objętych 50 uczniów/uczennic uczących się w G46 i G51, wykazujących opóźnienia w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego i odznaczających się brakami edukacyjnymi i emocjonalnymi, z głęboką dysleksją rozwojową, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego, pochodzących z rodzin patologicznych, o niskim statusie materialnym.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie wśród tych uczniów poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych i języka obcego. Ponadto zostanie wprowadzona wczesna orientacja zawodowa tych uczniów pod kątem wyboru odpowiedniej ze względu na predyspozycje dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego na miarę XXI w., w którym Uczestnicy Projektu będą:

 • podnosić umiejętności edukacyjne w zakresie kompetencji IT,
 • techniki czytania,
 • pisania oraz uczenia się,
 • przygotowywać się do wejścia w kolejny etap edukacyjny,
 • podnosić samoocenę i poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości,
 • uczyć się świadomego dysponowania własnym potencjałem oraz czasem,
 • zdobywać umiejętności interpersonalne, podnosić świadomość nt. niebezpieczeństw związanych z mechanizmem uzależnień.


Projekt realizowany jest od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr UDA-POKL.09.01.02-14-066/10-00.

Zajęcia w ramach projektu rozpoczną się od listopada 2011 r. i potrwają do końca realizacji projektu, tj. do 30 czerwca 2013 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Całkowita wartość projektu to 517 956,00 zł., z czego 501 989,00 zł. to dofinansowanie ze środków europejskich i krajowych, zaś 15 967,00 zł. stanowi wkład własny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 351 im Bolesława Prusa w Warszawie
  ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa
 • 022 836 64 18

Galeria zdjęć

Mapa